Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a https://webaruhaz.kertlap.hu oldalhoz

Hatályos: 2017. november 3.

TARTALOMJEGYZÉK

I. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

II. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra és termékértékesítésre vonatkozó szerződési feltételek.

 1. Általános tudnivalók
 2. A szolgáltatás tárgya
 3. A Felek közötti szerződés létrejötte
 4. Vételár
 5. Megrendelés menete, fizetési- és szállítási feltételek
 6. Garanciális feltételek
 7. Elállás joga, módja, következményei
 8. Egyéb tudnivalók
 9. Online vitarendezés

I. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet151/2003. (IX.22.) kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF – a

Farmart Szoftverfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Impresszum

, mint szolgáltató – továbbiakban: Szolgáltató – által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél – a továbbiakban: Ügyfél – (Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek, vagy Felek), jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint:

II. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra és termékértékesítésre vonatkozó szerződési feltételek.

1. Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Térség és különösen a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra (továbbiakban: szolgáltatásra, amely a https://webaruhaz.kertlap.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online áruház) keresztül, vagy annak felhasználásával történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Az Online áruházban történő termékértékesítés és/ vagy szolgáltatásnyújtás igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározott módon.

Az Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni – a Weboldal használatával az Ügyfél elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat a külön regisztrációtól függetlenül. Az Online áruházban a vásárlásnak nem feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon adatainak megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az Online áruházban történő vásárláshoz Ügyfélnek az alábbi adatokat lehet illetőleg kell megadnia:

 • Személyes adatok: teljes név, e-mail, telefonszám.
 • Számlázási adatok és kiszállítási cím: cégnév/név, utca, házszám, helység/város, irányítószám, cég esetén adószám.

A kötelezően megadandó adatok külön megjelölésre kerülnek.

Ezen adatokon túl az Online áruház az ügyletek tényleges teljesítése érdekében más adatokat is kérhet pl.: külön szállítási cím, csengő kód, emelet stb. A kiszállítás alatt lévő megrendelés szállítási címének módosításáért a szállításszervező cég díjat számít fel, aminek összege: 690 Ft.-. Az összeget az ügyfél az Online áruház részére utólagosan utalja át. A további teendőkről az ügyfél email-ben kap információt.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha illetéktelen harmadik személyek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válnak az Ügyfél személyes adatai. A rögzített adatok megváltoztatása az Online-áruház felületén is lehetséges.

Aktív rendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon (06305883498), vagy a Szolgáltató központi e-mail címén (webaruhaz@kertlap.hu) van lehetőség.

Az Online áruházban minden Ügyfélnek lehetősége van rá, hogy a hírlevél küldéséhez hozzájáruljon. A hírlevélben akciókról, újdonságokról tájékoztatjuk az Ügyfeleket. A hírlevélre történő feliratkozás a későbbiekben bármikor lemondható, minden hírlevélben megtalálható leiratkozási linkkel. Kéretlenül a Szolgáltató nem küld hírlevelet Ügyfél részére.

Amennyiben vásárolni szeretne, akkor ezt regisztráció nélkül teheti meg.

Adatbeviteli hibák javítása

A vásárlás lépései során az Ügyfélnek mindvégig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, melyet a beírt hibás adatok javításával, törlésével, vagy a böngésző ’vissza’ gombjának megnyomása után az adatbevitel megismétlésével tud megtenni. Amennyiben az Ügyfél az Online áruházon keresztül történő vásárlása során megadott adatok elektronikus rögzítésére hibásan kerül sor, annak kijavítását a vásárló a Szolgáltató részére történő e-mail küldésével, vagy telefonos kapcsolatfelvétel által kérheti.

2. A szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató az Ügyfél részére főkén kertészeti termékek értékesítését végzi. Termékeinket a könnyebb tájékozódás érdekében kategóriákba soroltuk. A termékek leírása az Online áruházban nem teljeskörű. Egyes termékekhez a gyártók, forgalmazók részletes információkat adnak a felhasználás és fogyasztót érintő lényeges kérdésekben.

A Szolgáltató az általa üzemeltett Online áruházban ugyanakkor jogosult bármilyen – külön engedélyhez nem kötött – kereskedelmi forgalomban hozható terméket értékesíteni. A Szolgáltató által értékesített áruk köre bármikor megváltoztatható. Az értékesítés módjára és menetére szintén jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Szolgáltató kijelenti, hogy azon forgalmazott termékek kapcsán, amelyeknek kizárólag az értékesítést végzi azok összetételéről, hatásáról, esetleges mellékhatásairól, egészségügyi kockázatairól, kémiai tulajdonságai, tűvédelmi-, vegyvédelmi-, vagy más speciális tulajdonságairól, tárolásáról, szavatossági idejéről, felhasználási javaslatairól a gyártó termékeken megtalálható hivatalos elérhetőségein illetőleg a termékek csomagolásában talál információt, amelyeket kizárólagosan a gyártó vagy forgalmazó biztosít.

A termékek felhasználásával, illetőleg tárolásával vagy a termékekkel összefüggésben felmerülő bármilyen káresemény kapcsán a Szolgáltató az esetleges felelősségét kizárja. Kizárólag az Ügyfél mérlegelése és döntése a termék felhasználása, amelyet a gyártói/forgalmazó tájékoztatónak megfelelően kell megtennie azonban ennek kapcsán az eredmények nyilvánvalóan nem garantálhatóak.

Az Online áruházban történő vásárlással az Ügyfél nem szerez jogot arra, hogy a termékeket harmadik fél számára értékesítse, különös figyelemmel az esetlegesen engedély alapján értékesíthető termékekre. Az Online áruház nem szolgál ki kereskedelmi mennyiségű termékeket illetőleg üzleti-gazdasági célú felhasználását. Ennek kapcsán a Szolgáltató minden esetleges felelősséget kifejezetten kizár. Az Ügyfél a megrendeléssel kifejezetten nyilatkozik, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkezik, illetve 18 életévét betöltötte.

3. A Felek közötti szerződés létrejötte

Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadását követően jogosult az Online áruházon keresztül a Szolgáltatóval szerződést kötni az ott feltüntetett termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra. Az Ügyfél megrendelése elküldésével az Online áruház vásárlójává válik.

A szerződés a Felek között érvényesen a Szolgáltató által tett ajánlat elfogadásával jön létre, melynek feltétele a termék, vagy szolgáltatás kiválasztása, a rendelési szándék véglegesítése és a Szolgáltató által küldött rendelési visszaigazolás. A fenti feltételek bármelyikének hiányában a szerződés nem jön létre. A létre nem jött szerződés miatti felelősségét Szolgáltató kizárja.

Az Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

Az Online áruházban történő termékértékesítés és/ vagy szolgáltatásnyújtás igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározott módon.

Szolgáltató tájékoztatásul közli, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és Tanács 97/7/EK. ugyanezen tárgyban hozott irányelvét magára kötelezőnek ismeri el, azt jelen szerződésben alkalmazza, így különösen a polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni.

Az áru, illetve szolgáltatás ellenértékét a vállalkozás csak megrendelés esetén követelheti. A fogyasztó a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a fogyasztó javára lehet. Ilyen fogyasztóvédelmi szabály a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség.

A Felek között a szolgáltatás nyújtására magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi meg. A szerződés a megrendelésről az Ügyfél számára e-mail formájában a küldött visszaigazolással jön létre.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon: 06309195098 (normál díjas hívás)
E-mail: webaruhaz@kertlap.hu

4. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A feltüntetett összegek forintban értendőek.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát a fogyasztót hátrányosan nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő pl. “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. Megrendelés menete

5.1.  Termék(ek) rendelése az Online áruházban

5.1.1. A termék(ek) kiválasztása.

Az Ügyfél a “Termékek” oldalon listázott termékek közül választja ki (kosárba rakja) a megvásárolni kívánt terméket az adott termékhez tartozó “Kosárba vele” gombra való kattintással.

Az Ügyfél a kiválasztott termék saját oldalára a “Termékek” oldalról juthat el az ott listázott termékek egyikére való kattintással. Az adott termék saját oldalán lehetőség van a megvásárolni kívánt termék mennyiségének a megváltoztatására is, de erre lehetősége van az Ügyfélnek a “Kosár” oldalon is.

A termék kiválasztása (kosárba rakása) után az Ügyfél folytathatja a vásárlást egyéb termékek kiválasztásával (kosárba rakásával).

5.1.2 A termék(ek) megtekintése/ eltávolítása/ mennyiségének megváltoztatása, szállítási mód kiválasztása.

Az Ügyfél a fizetés előtt a kosara tartalmát bármikor megtekintheti, illetve a kiválasztott termék(ek) mennyiségét megváltoztathatja, illetve a kiválasztott termék(ek)et eltávolíthatja a kosárból a “Kosaram” oldalon, melyre a “Kosaram” főmenüpontra klikkelve, illetve a fejlécben található kosár ikonra kattintva, valamint a termék kiválasztása után a termék mellett megjelenő “Kosaram” gombra kattintva juthat el.

Az Ügyfél a “Kosaram” oldalon az adott termék mellett található piros „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát tételenként.

Az Ügyfél a “Kosaram” oldalon az adott termék mellett található “Mennyiség” alá tartozó beviteli mezőben változtathatja meg az adott termék mennyiségét indikáló számot, amelynek megváltoztatásakor a kosár automatikusan frissíti a megrendelni kívánt termék mennyiségét és a végösszeget. Az adott termék saját oldalán is lehetőség van a termék mennyiségének a megváltoztatására (lásd feljebb).

Az Ügyfél a “Kosaram” oldalon is kiválaszthatja a szállítás módját (erre később a “Pénztár” oldalon is lehetősége van)

5.1.3 Fizetés/megrendelés

Az Ügyfél fizetési folyamatot a “Pénztár” oldalon kezdheti el, melyre a “Pénztár” főmenüpontra kattintva, illetve a fejlécben található kosár ikon fölé görgetés esetén lenyíló ablakban található “Pénztár” gombra kattintva, valamint a “Kosaram” oldalon található “Pénztár” gombra kattintva juthat el.

Az Ügyfél még áttekintheti a “Pénztár” oldalon megjelenő megrendelni kívánt termék(ek)et, azok mennyiségét és a vásárlás végösszegét. A “Pénztár” oldalon a Ügyfélnek kötelessége megadni a számlázási címét, valamint ha a számlázási cím eltérő a postázási címétől, az Ügyfél külön megadhatja a postázási címét is.

Az Ügyfél a “Pénztár” oldalon található szállítási opció és fizetési opció kiválasztása, áttekintése után a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva indíthatja el a megrendelési/fizetési folyamatot.

5.2. Fizetési módok

A “Pénztár” oldalon választható ki a fizetési mód: minden szállítási módra – bankkártyás fizetés, vagy banki átutalás; házhozszállítás módhoz – utánvétes fizetés.

5.2.1 Interneten elérhető online számlázóprogram használata

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elektronikus számlát bocsásson ki. A KBOSS.hu Kft. a Számlázz.hu számlázó programot használja, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. A Számlázz.hu rendszere segítségével kiállított elektronikus számlák PDF formátumúak, és mindenben megfelelnek az AFA törvényben (2007. ´evi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) es az elektronikus aláírásról rendelkező törvényben (2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról) foglaltaknak, tehát fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel vannak ellátva. A PDF dokumentum beágyazva tartalmazza a számla adatait XML formátumban (ún. ,,Apeh XML”). Szolgáltató a KBOSS.hu Kft. által üzemeltetett Számlázz.hu számlázó programon keresztül emailben küldi ki a számlát az Ügyfélnek.

5.2.2. Bankkártyás fizetés

Az Ügyfél a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a következő adattovábbítási nyilatkozatot elfogadja:

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató által a Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: az Ügyfél részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a az Ügyfél védelme érdekében végzett “fraud-monitoring”.

Az Ügyfél a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a fizetési művelet elindítja, eredményeként átirányításra kerül az OTP Mobil Kft. (OTP Csoport tagja) által működtetett, biztonságos “SimplePay” nevű – továbbiakban SimplePay – fizetési rendszer fizetőoldalra. A fizetőoldal az Online webáruháztól független, biztonságos internetes oldal.

Az Ügyfél által használt böngésző program TLS (SSL) titkosítás segítségével az Ügyfél adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok titkosított formában jutnak el a SimplePay webes felületére. A fizetőoldalon megadott adatokhoz csak a bank fér hozzá, a Szolgáltató részére azokat a bank nem továbbítja.

Az Ügyfél a SimplePay fizetőoldalon megadja kártyaadatait (Kártyabirtokos nevét, a Kártya számát, a Kártya lejáratát és a CVC2/CVV2/CID kódot). A SimplePay a hozzá beérkezett Kártya adatokkal elindítja a tranzakció feldolgozását a banki feldolgozó rendszerekben. A sikeres fizetés tényéről az Ügyfél a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap, majd az Ügyfél visszakerül az Online webáruház oldalára. Ezt követően a Szolgáltató teljesíti a megrendelést. Elfogadott bankkártya-típusok: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express.

SmplePay ASZF

5.2.2.1. Számlaküldés

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elektronikus számlát bocsásson ki.

Az áruelőkészítésének első lépéseként az Ügyfél részére Szolgáltató e-számlát küld, és a számlát kinyomtatja, és az áru mellé csomagolja. Ezt követően az Ügyfél a szállítási feltételeknek kiválasztott módon kiszállítással átveheti az árut.

5.2.3. Banki átutalás

Szolgáltató e-mailben elküldi a vásárlónak az utalás részleteit, meghatározott időtartamot biztosíva az Ügyfélnek a banki átutalás teljesítésére. Az Ügyfél  banki átutalással egyenlíti ki tartozását a megrendelést követő három munkanapon belül. Az áru készletből történő kivétele, és feladásra előkészítése csak a megrendelés ellenértékének átutalása után történik meg.

Utaláshoz szükséges adatok külföldről utaláshoz:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ1083 BUDAPEST FUTÓ UTCA 37-45
IBAN: HU86 1170 9002 2059 9461 0000 0000
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
közlemény: rendelés szám

Utaláshoz szükséges adatok belföldi utaláshoz:
Számlaszám: 11709002-20599461
Kedvezményezett: Farmart Kft.
közlemény: rendelés szám

5.2.3.1. Számlaküldés:

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elektronikus számlát bocsásson ki.

Az Ügyfél akkor kapja meg az elektronikus számlát, amikor Szolgáltató részére az Ügyfél a megvásárolt áru ellenértékét átutalta a Szolgáltató számlájára (11709002-20599461), és az áru ellenértékének összege megjelenik a Szolgáltató bankszámláján, majd a Szolgáltató teljesíti a megrendelést.  Az áruelőkészítésének első lépéseként az Ügyfél részére Szolgáltató e-számlát küld, és a számlát kinyomtatja, és az áru mellé csomagolja. Ezt követően az Ügyfél a szállítási feltételeknek kiválasztott módon kiszállítással átveheti az árut.

Szolgáltató a termék tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig fenntartja.

5.2.4 Fizetés utánvéttel házhozszállítás esetén

Fizetés áruátvételkor a futárnak készpénzben. A kézbesítésnél a címzett készpénzzel kifizeti az áru ellenértékét. A futárcég napi rendszerességgel utal a feladó bankszámlájára, a megbízó (Szolgáltató) belföldön a beszedést követő 2. munkanapon kapja meg a beszedett összeget.

5.2.4.1. Számlaküldés:

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elektronikus számlát bocsásson ki.

A megrendelést követően, az áruelőkészítésének első lépéseként az Ügyfél részére Szolgáltató e-számlát küld, és a számlát kinyomtatja, és az áru mellé csomagolja. Ezt követően az Ügyfél a megrendelés ellenértét készpénzben kifizeti a futárnak, és átveszi az árut.

5.3 Megrendelés teljesítése

5.3.1. Megrendelés visszaigazolása

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ügyfél rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége vagy más technikai ok miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.3.2. Áru átvétel

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal. Az Ügyfél a megrendelés leadásával is kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A szállítási költségekről és körülményekről a Szállítási Információk oldalon tájékoztatjuk az Ügyfelet. A Szállítási Információk oldala a következő linken keresztül érhető el: Szállítási Információk.
A pontos és tételes szállítási költségről a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásakor értesíti az Ügyfelet.

A visszaigazolás Ügyfél által fizetendő teljes és minden költséget magába foglaló bruttó díjat tartalmazza. Az esetlegesen felmerülő banki költségeket és díjakat az Ügyfél viseli.

5.3.3. Szállítási feltételek

Az Online webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
Az egyes termékeknél, az Online webáruház felületén, a konkrét szállítási határidők feltűntetésre kerülnek. A szállítási határidők minden esetben a teljes végső visszaigazolásban szereplő összeg jóváírásától kezdődnek, tehát az Ügyfél előzetesen teljesíti a termék, valamint a teljes postai költség ellenértékét.

A Szolgáltató általánosan 7 munkanapos szállítási határidőt vállal, azonban ez a visszaigazolás tartalma alapján eltérő lehet.

Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy egyedi termékek esetén a szállítási határidő lényegesen hosszabb lehet.

Szolgáltató email előértesítés szolgáltatással együtt szállíttat, amelynek értelmében a futár tájékoztatja a címzettet a csomag kézbesítésének reggelén. A szöveges üzenet tartalmazza a csomag azonosítószámát és a kézbesítés várható idejét egy 3 órás időintervallumban (pl.: 8 – 11 óra között). Az üzenet tartalmazza továbbá a címzetteknek fenntartott Fáma Ügyfélszolgálat telefonszámát, ahol a címzett egyeztethet a kiszállítással kapcsolatban.

A küldemény átadása a tartalmat tekintve nem tételesen történik. Amennyiben az Ügyfél a csomag átvétele után szeretne a csomag tartalmát illetően panasszal élni, azt az átvételt követő 3 napon belül teheti meg írásban, az info@kertlap.hu e-mail címre küldve.

5.3.4 Kiszállítás Magyarország egész területén

Szállítás szervező, kiszállítás Pest megyében: Csomagpiac Kft.

További szállítóink:

 Sameday,   Magyar Posta,DPD

5.3.4.1 Házhozszállítás előre fizetés esetén

Ár: 0-3 kg – 1772 Ft, 3-5 kg – 1849 Ft, 5-10 kg – 1483 Ft, 10-15 kg – 1928 Ft … (további díjakról itt)
Kiszállítási idő: 1-5 munkanap

5.3.4.2 Házhozszállítás, utánvét esetén

Ár: 2290 Ft
Kiszállítási idő: 1-5 munkanap

5.3.4.3 Magas értékű vásárlásnál, előre fizetés esetén, ingyenes házhozszállítás

Ár: ingyenes
Minden 60,000 Ft feletti vásárlásnál, előre fizetés esetén, a házhozszállítási költséget mi álljuk!
Kiszállítási idő: 1-5 munkanap

Súly alapú kiszállítási díjak

Csomagsúly (kg) Bruttó fuvardíj (Ft.)
0 – 3 kg 1772 Ft *
3 – 5 kg 1849 Ft *
5 – 10 kg 1928 Ft *
10 – 15 kg 2005 Ft *
15 – 20 kg 2162 Ft*
20 – 25 kg 2318 Ft*
25 – 30 kg 2788 Ft*

A 30 kg-nál nagyobb csomagok esetén 2 csomagként küldjük a szállítmányt.

* Ezek a díjak csak előre fizetés esetén értendőek.

5. Garanciális feltételek

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben, illetőleg az érintett termékek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendeletben, a 2270/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben, a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

5.1. A jótállás időtartama:

-10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

-100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

-250 000 forint eladási ár felett három év.

5.2. A fogyasztási cikkek javítása és cseréje

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az ügyfél a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a termék vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a termék vételárát a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

5.3 Szavatossági idő

A szavatossági idő a vásárlástól számított 2 év, azonban ezen időszakon belül 1 évig kell vélelmezni, hogy a vásárlás után felismert hibát nem a fogyasztó használata okozta. Ügyfél a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Ügyfél kellékszavatossági jogai között akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét.

6. Elállás joga, módja, következményei

Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az info@kertlap.hu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti a vonatkozó jogszabály alapján.

Az elállási jog nem illeti meg az Ügyfelet a kifejezett kívánsága alapján készített egyedi termékek esetén, illetőleg olyan termék esetén, amely kapcsán a jogszabály kizárja az elállási jog érvényesítését.

A határidő számítás szempontjából az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen, illetőleg bontatlan állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent az Ügyfél számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, annak költsége az Ügyfelet terheli. Írásban történő elállás esetén elegendő szükséges az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszafizeti a vásárló részére az általa az elállási nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra.

Elállási Nyilatkozat

7. Egyéb tudnivalók

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Online áruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák az Ügyfél IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a Ügyfél számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie).
Kizárólag az Ügyfél felelős a Szolgáltató által üzemeltetett Online áruházzal való kapcsolódásáért és a Weboldalon történő vásárlásért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén.

Vis majornak kell tekinteni különösen, de nem kizárólagosan az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák az Online áruház akadálytalan működését és a Weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

Az Online áruház online alapon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokban foglalt mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az Ügyfél a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul, illetőleg elfogadja, hogy a házhozszállítás érdekében a szükséges adatokat a Szolgáltatóval szerződésben álló kézbesítő részére kifejezetten ebből a célból átadja – további információk az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztató oldalon találhatóak.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

8. Online vitarendezés

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU számú rendelete alapján új interaktív weboldal jött létre, az EU Online Vitarendezési Platform. Ezen weboldal célja a szolgáltatók és a fogyasztók közötti online ügyletekkel kapcsolatban felmerülő jogviták rendezése. A platform következő email címen: onlinevita@bkik.hu, valamint az alábbi web címen érhető el: http://ec.europa.eu/odr/
Amennyiben Ön elégedetlen társaságunk közreműködésével a fogyasztói jogvita rendezésében, panaszával az EU Online Vitarendezési Platformhoz is fordulhat, az alábbi címen: http://ec.europa.eu/odr/

Budapest, 2023. 06. 07.